Prof. Dr. Kaan Ünlü

Prof. Dr. Kaan Ünlü

Eye Health and Diseases Specialist

Get information!

  EDUCATION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE
  • İstanbul Kuleli Military High School 1984
  • Ege University Faculty of Medicine 1990
  • Dicle University 2010
  • Kent Hospital 2014
  • Ekol Hospital 2018
  • İzmir Private Can Hospital
  • Private Clinic (Current work)
  PROFESSIONAL INTERESTS AND ACTIVITIES
  1. Refractive surgery (Femto laser, excimer laser)
  2. Cataract (Femto laser)
  3. Retinal Diseases and Surgical Treatment (Vitreoretinal Surgery)
  4. Glaucoma 
  5. More than 30,000 surgical case experience over 25 years as an ophthalmologist
  MEMBERSHIPS
  1. Turkish Ophthalmological Association (Member of Glaucoma Society)
  2. International Ocular Inflammation Society (IOIS)
  3. European Society of Cataract Refractive Surgeons (ESCRS)
  4. American Academy of Ophthalmology (AAO)
  5. The American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)
  6. American Association For The Advancement of Science (AAAS)
  SCIENTIFIC STUDIES AND HONOURS
  • Prof. Dr. Kaan ÜNLÜ has published more than 110 articles in national and international scientific publications; these studies have received more than 70 citations.
  • Prof. Dr. Kaan ÜNLÜ had more than 60 presentations in national and international meetings and has been a speaker in more than 20 conferences or panels.
  • Prof. Dr. Kaan ÜNLÜ have the best article and honorable mention awards
  SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL EXPERTISE
  • Journal of Clinical Ophthalmology Turkey Advisory Board Member 
  • Member of Advisory Board of Fırat Medical Journal 
  • Member of Advisory Board of Fırat University Health Sciences Journal 
  • Member of Advisory Board of Dicle Medical Journal 
  • Journal of Cataract & Refractive Surgery, Reviewer
  • Member of Advisory Board of Journal of Glaucoma and Cataract 
  • The Scientific World Journal, Editor
  ADMINISTRATIVE DUTIES
  • Chairman of the Department of Ophthalmology (2001-2010)
  • Turkish Ophthalmological Association Diyarbakır Regional Branch, President (2000-2004)
  • Turkish Ophthalmological Association Administrative Board Member (2005-2011)
  • Turkish Ophthalmological Association 44th National Congress Organization Committee (NCOC) (2010)
  • Turkish Ophthalmological Association 45th National Congress Organization Committee (NCOC) (2011)

  Turkish Ophthalmological Association Certification Board (TOCB) Administrative Board Member (2009-2011)

  RESEARCH PROJECTS SUPPORTED BY INSTITUTIONS AND PROFESSIONAL APPLICATIONS

   “Vitrektomili Gözlerde Fakoemülsifikasyon Sonrası Arka Kapsüler Kesafetin ND: YAG Lazer Tedavisi ve Komplikasyonları” (Back Capsules Density after Phaceomulcification in Vitrectomy Eyes) (02 TF 01) Project Director

  AWARDS
  1. First Prize For The Best Article award for “Ratlarda Oluşturulan İntraoküler Endometrioziste Tedavi Sonuçları” (Treatment Results in Intraocular Endomitreosis formed in Rats) study published in Türk Fertilite Dergisi, 1996
  2. TOA 3rd Glaucoma Symposium Honorable Mention Award, 1-3 June 2007, Bodrum
  THESIS SUPERVISIONS
  1. Wistar Albino Ratlarda İntravitreal Lidokain Enjeksiyonu Sonrası Retinal Histopatolojik İnceleme (Retinal Histopathological Examination after Intravitreal Lidocaine Injection in Wistar Albino Rats) (Dr Yaşar Durgun, 1998)
  2. Yumuşak Kontakt Lenslerin Konjonktiva Yüzeyine Etkisinin İmpresyon Sitolojisi ile Gösterilmesi (Showing Effect of Soft Contact Lenses on Conjunctiva Surface with Impression Cytology) (Dr. Candan Karaca, 2001)
  3. Primer Açık Açılı Glokomda Orbital Arterlerin Kan Akım Hızlarının Renkli Doppler Ultrasonografik Yöntem İle Ölçümü (Measurement of Blood Flow Rate of Orbital Arteries with Color Doppler Ultrasonography in Primary Open-Angle Glaucoma) (Dr İhsan Çaça, 2002)
  4. Mitomisin-C ile Kombine Edilmiş Viskokanalostomi Olgularının Değerlendirilmesi (Evaluation of Viscocanalostomy Cases Combined with Mitomycin C) (Dr. Sedat Özkul, 2002)
  5. Sildenafil Sitratın Oküler Kan Akımı Üzerindeki Etkilerinin Renkli Doppler Ultrasonografi Yöntemi İle İncelenmesi (Evaluation Effect of Sildenafil Citrate on Ocular Blood Flow with Color Doppler Ultrasonography) (Dr. Kubilay Bilek, 2002)
  6. Göz İçi Basınç Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Comparison of Intraocular Pressure Measurement Methods) (Dr Mustafa Tekin, 2004)
  7. Göz İçi Lens Uygulamasında Biyometri Formüllerinin Ameliyat Sonrası Refraksiyona Etkilerinin Karşılaştırılması (Comparison of Post-op Refraction Effects of Biometry Formulas in Intraocular Lens Application) (Dr Yıldırım Bayezıt Şakalar, 2004)
  8. Primer Pterjium Tedavisinde İntraoperatif Mitomisin-C Uygulanması ve Amniotik Membran Greftleme: Karşılaştırmalı Çalışma (Intraoperative Mitomycin C Implementation and Amniotic Membrane Grafting in Pirmary Pterygium Treatment: Comparative Study) (Dr Bağdagül Bilek, 2004)
  9. Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Tek veya Kombine Tedavisinin Göziçi Basıncı Üzerine Etkileri (Effects of Single or Combined Latanoprost Treatment on Intraocular Pressure in Primary Open-Angle Glaucoma Cases) (Dr Hüseyin Şimşek 2005)
  10. Kronik Diabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonu (Intravitreal Triamcinolone Injection in Chronic Diabetic Macular Edema) (Dr Lokman Balyen 2005)
  11. Endoftalmide Vitrektomi Sonuçları (Vitrectomy Results in Endophthalmities) (Dr Berivan Bozarslan Şenol 2006)
  12. Neovasküler Glokom Tedavisinde Bevacizumab Tedavisi (Bevacizumab Treatment for Neovascular Glaucoma) (Dr Süleyman Çiftçi 2007)
  BOOK TRANSLATIONS
  • Current Medical Diagnosis and Treatment, Lange, p.166-197, 2011
  CONFERENCES and SEMINARS 
  1. PMMA Ön Kamara Lensleri Türleri ve Özellikleri (PMMA Anterior Chamber Lens Types and Features). TOA XV Spring Symposium, 7-9 June 2002, Adana.
  2. Uveitlerde Medikal Tedavi İlkeleri – Sistemik Tedavi (Medical Treatment Princibles in Uveitis – Systemic Treatment). TOA Ankara Regional Branch, 23rd National Ophthalmology Course, 4-6 April 2003, Ankara.
  3. Viskokanalostomi (Viscocanalostomy). Gazi University Academic Training Programme, 24 January 2003, Ankara.
  4. Glokomda Tedavi Stratejileri. Diğer Tedavi Seçeneklerine Geçiş Endikasyonları (Treatment Stratgies in Glaucoma. Transmission Indications to Other Treatment Options). TOA I. March Symposium, 12-14 March 2004, Diyarbakır.
  5. Retina ve Optik Sinir Kan Akımını Değerlendirme. Oküler Kan Akımı Sempozyumu, (Evaluation of Retina and Optic Nerve Blood Flow. Ocular Blood Flow Symposium) 11 December 2004, Afyon.
  6. Avrupa Glokom Birliği Rehberi ve Önemi (Manual and Importance of European Glaucoma Society). Glaucoma Meetings, 4 September 2004, Diyarbakır.
  7. Kamu ve Özel Sektörde Sağlık Hizmeti-Eğitim: Tıp Fakültesi Hastaneleri. Oftalmolojide Eğitim Buluşmaları-2 (Healthcare Services-Training in State and Private Sector: Faculty of Medicine Hospitals, Training Meetings in Ophthamology-2), 10 June 2004, Adana.
  8. Mikrocerrahide Sık Karşılaşılan Sorunlar. I. Mikrocerrahi Kursu (Uygulamalı) (Most Common Problems in Microsurgery, 1st Microsurgery Course (Applied)), 27 April 2005, Diyarbakır.
  9. Özellikli Görme Alanı Muayene Yöntemleri. (27. Kurs GL2: Görme Alanı) (Special Vision Area Examination Methods) TOA 39th National Ophthalmology Congress, 17-21 September 2005, Antalya.
  10. NTG un Kliniği – Normal Tansiyonlu Glokom (Normal Pressure Glaucoma Clinic). TOA Ankara Regional Branch, 26th National Ophthalmology Course, 7-9 April 2006, Ankara.
  11. Wet-Lab Eğitmeni- IX. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu (Wet-Lab Trainer- IX. Applied Glaucoma Surgery Symposium). TOA Glaucoma Society, 8-9 December 2007, İzmir.
  12. Sedasyon Anestezisi ve Avantajları- Oftalmolojide Anestezi (Sedation Anesthesia and Advantages – Anesthesia in Ophthalmology). TOA İzmir Regional Branch, 20th TOA Summer Symposium, 22-24 June 2007, İzmir.
  13. Peters Anomalisi- Gelişimsel Hastalıklarla Birlikte Olan Glokomlar (Peters Anomaly- Glaucomas Occurring with Developmental Diseases). TOA İstanbul Regional Branch, 30th Spring Symposium, 11-13 May 2007, İstanbul.
  14. Oküler Hipertansiyonda Risk Faktörleri (Risk Factors in Ocular Hypertension), TOA Çukurova Regional Branch Monthly Meeting, 21 April 2007, Gaziantep.
  15. Viskokanalostomi (Viscocanalostomy), Yeditepe University Training Seminar, 25 June 2006, İstanbul.
  16. Optik Sinir Başı Analizi, Uygulamalı Kurs (Optic Nerve Head Analysis, Applied Course). TOA 42nd National Congress, 19-23 November 2008, Antalya.
  17. The role of AntiVEGFs in the Treatment of Neovascular Glaucoma, 41. Panhellenic Ophthalmological Congress, 28 May-1 June 2008, Thessaloniki, Greece.
  18. Glokom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Glaucoma Treatment), TOA Diyarbakır Regional Branch Monthly Meeting, 29 February 2009, Diyarbakır.
  19. Postop takip-Asistan Eğitim Günleri (Postop follow-up – Assistant Training Days), 6 June 2009, Adana.
  20. Santral Retinal Ven Tıkanıklığı (Central Retinal Vein Occlusion), TOA Diyarbakır Regional Branch Summer Symposium, 25 June 2010, Diyarbakır.
  21. Primer Vitrektomi (Primary Vitrectomy), TOA İzmir Regional Branch, December 2010, İzmir.
  22. Diabetik Retinopati (Diabetic Retinopathy), Uşak Göz Merkezi, December 2010, Uşak.
  23. Pigmenter Glokom (Pigmenter Glaucoma), TOA İzmir Regional Branch Summer Symposium, 26-28 June 2015, İzmir.
  24. “Neden Bu Tekniği Kullandım” (Why did I use this Technique?), TOA April Course, 1-3 April 2016, Ankara.
  25. GL Bilep 1. Strateji Oyunları (GL Bilep 1st Strategy Games)-1. TOA 52nd National Congress, 13-18 November 2018, Antalya.
  26. İlk Tanıda Tedavi Gerekliliği (Olgular İle) BAK. Glokom Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-Olgularla Tartışmalar (Treatment Requirement in First Diagnosis (With Cases) BAK. Current Approaches in Glaucoma Diagnosis and Treatment), TODEM İzmir, 4 May 2019, İzmir.
  27. In Primary Angle Closure Glaucoma, First Choice Filter Surgery should be performed. Glaucoma Interactive 1st TOD 53th National Congress 6-10 November 2019, Antalya.
  MODERATIONS
  1. Oral Presentations (SÖZ-KA1), Moderator. TOA 36th National Ophthalmology Congress, 5-9 October 2002, Ankara.
  2. Ekzimer Lazer Komplikasyonları (Excimer Laser Complications), Moderator. TOA Ankara Regional Branch, 24th National Ophthalmology Course, 2-4 April 2004, Ankara.
  3. Oral Presentations (SÖZ-GL5), Moderator. TOA 39th National Ophthalmology Course, 17-21 September 2005, Antalya.
  4. Conference (KON61), Moderator. TOD 39th National Ophthalmology Congress, 17-21 September 2005, Antalya.
  5. Conference (KON63), Moderator. TOD 39th National Ophthalmology Congress, 17-21 September 2005, Antalya.
  6. Yeni Kuşak Antibiotikler (New Generation Antibiotics), Conference, Moderator. TOA 5th March Symposium, 14-16 March 2008, Van.
  7. Retina Sinir Lifi Analizi (Retina Nerve Fibre Analysis) (UYG-KURS-GL-4), Course Director, TOA 44th National Congress, 29th September- 3rd October 2010, Antalya.
  8. Oral Presentations (SÖZ-VRC-2), Moderator. TOA 45th National Ophthalmology Congress, 5-9 October 2011, Kıbrıs.
  9. Video Presentations, Moderator. TOA XV. Glaucoma Surgery Symposium, 14-15 December 2013, İzmir.
  10. Glokomda Acil Durum Tedavileri (Emergency Treatment in Glaucoma), Moderator. TOA 31st Summer Symposium, 7-8 September 2018, Van.
  INTERNATIONAL MEETINGS
  1. XXVII International Congress of Ophthalmology, 26-30 June 1994, Toronto, Canada.
  2. XVIth Congress Of The European Society Of Cataract  Refractive Surgeons (ESCRS). 6-9 September 1998, Nice, France.
  3. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden
  4. 17th Meeting Of European Society Of Ophthalmic Plastic And Reconstructive Surgery. 16-18 September 1999, İstanbul, Turkey.
  5. VIth Mediterranean Ophthalmological Society Congress  VIth Michaelson Symposium. 21-26 May 2000, Jerusalem, Israel.
  6. VI. International Symposium on Ocular Inflammation, 18-23 June 2000, Istanbul, Turkey.
  7. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey.
  8. XIX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 1-5 September 2001, Amsterdam, Netherlands
  9. 4th International Glaucoma Symposium, 19-22 March 2003, Barcelona, Spain.
  10. American Academy of Ophthalmology & SOE Joint Meeting, 2004, New Orleans, USA
  11. Frankfurt Retina Meeting, 24-25 April 2004, Frankfurt, Germany
  12. 4th European Vitreoretinal Society Meeting, 12-15 September 2004, Istanbul, Turkey
  13. Expert Dialogue, The Future in AMD. 17-18 April 2005, Tel-Aviv, Israel.
  14. World Glaucoma Congress, 6-9 July 2005, Vienna, Austria.
  15. 5th European AMD Congress, 9-10 September 2005, Estoril, Portugal
  16. XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 10-14 September 2005, Lisbon, Portugal.
  17. World Ophthalmology Congress, February 2006, Sao Paulo, Brazil.
  18. Frankfurt Retina Meeting, April 2006, Frankfurt, Germany.
  19. 3rd Africa-Middle East Ophthalmology Symposium, 12-13 April 2006, Dubai, UAE.
  20. 6th International AMD Congress, 22-23 September 2006, Geneva, Switzerland
  21. American Academy of Ophthalmology, 11-14 November 2006, Las Vegas, USA.
  22. Micronutrition in Retinal Diseases, June 2007, Paris, France
  23. 6th International Glaucoma Symposium, 28-31 March 2007, Athens, Greece.
  24. American Society of Cataract and Refractive Surgery, 27 April-1 May 2007, San Diego, USA.
  25. World Glaucoma Congress, 17-20 July 2007, Singapore.
  26. 7th International AMD Congress, 18-20 October 2007, Marbella, Spain.
  27. American Academy of Ophthalmology, 10-13 November 2007, New Orleans, USA.
  28. 41th Panhellenic Ophthalmological Congress, 28 May-1 June 2008, Thessaloniki, Greece.
  29. Frankfurt Retina Meeting, April 2008, Frankfurt, Germany.
  30. 8th International Age-Related Macular Degeneration Congress, 17-18 October 2008, Florence, Italy.
  31. Focus Programme, Enhancing Glaucoma Diagnosis in Europe, 21-22 November 2008, Lisbon, Portugal.
  32. World Ophthalmology Congress, 28 Jun- 2 July 2008, Hong Kong.
  33. 8th European Vitreoretinal Society Congress, 6-9 September 2008, Prague, Czech Republic.
  34. American Academy of Ophthalmology, 7-11 November 2008, Atlanta, USA.
  35. IV. Glaucoma Experts Meeting, 16-18 January 2009, Zurich, Switzerland.
  36. American Society of Cataract and Refractive Surgery, 3-8 April 2009, San Francisco, USA.
  37. American Academy of Ophthalmology & Pan-American Association of Ophthalmology, 23-27 October 2009, San Francisco, USA.
  38. 2nd Micronutrition Meeting, 5-7 February 2010, Toscana, Italy.
  39. American Society of Cataract and Refractive Surgery, 9-14 April 2010, Boston, USA.
  40. American Academy of Ophthalmology, 16-19 October 2010, Chicago, USA.
  41. Euretina, 26-29 May 2011, London, UK
  42. Euretina, 26-29 October 2013, Hamburg, Germany
  NATIONAL PUBLICATIONS
  1. Karakaş N, Yaşar T, Karadede S, Karadağ T, Ünlü K. Ambliyopili Olgularımızın Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlarımız (The Evaluation of The Amblyopic Patients and Results of Occlusion Therapy). T Klin Oftalmoloji 1993; 2: 267-8.
  2. Karakaş N, Karadede S, Sak A, Ünlü K, Satıcı Ö. 0-15 Yaş Grubundaki Olgularımızın Oftalmolojik Değerlendirilmesi (Opthalmologic Evaluation of 0-15 Age Cases) : 630 Olgu (Cases). Dicle Tıp Dergisi 1994; 21(1):99-103.
  3. Sak A, Karakaş N, Aksünger A, Ünlü K. Planlanmış Ekstrakapsüler Katarakt Ameliyat Sonuçlarımız (Planned Extracapsular Cataract Surgery Results). Dicle Tıp Dergisi 1994; 21(3):127-31.
  4. Karakaş N, Şenerkek E, Vergili N, Ünlü K, Aksünger A. Künt Travmaya Bağlı Hifema (Traumatic Hyphema). TOD 28. Ulusal Kong. Bült. Doğan ÖK. and Aydın RÇ. (ed.), Antalya-1994; Cilt-1, s:275-7.
  5. Karakaş N, Mercan Mİ, Karadede S, Meriç F, Ünlü K, Ünlügedik V. Orbital Selülitlerde Etyoloji ve Tedavi Sonuçlarımız (Etiology and Treatment Results in Orbital Selulitis). Sendrom-Oftalmoloji Eki (Syndrome – Ophthalmology Appendix) 1994; 2:29-31.
  6. Karakaş N, Mordeniz C, Saltık A, Ünlü K, Coşkunseven E, Özyürek L, Atasever J. Genel Anestezi İndüksiyonunda Diazepam ve Fentanil Premedikasyonunun Göziçi Basıncına Etkisi (Effect of Diazepam and Fentanil Premedication ın Intraocular Pressure in Antesthesia Induction). T Oft Gaz 1994; 24: 226-8.
  7. Karakaş N, Şenerkek E, Aksünger A, Yaşar T, Balıkçı E, Karadede S, Ünlü K. Oküler Toksoplazmoziste Takip ve Tedavi Sonuçlarımız (Our Results of Follow-up and Treatment in Ocular Toxoplasmosis). Retina-Vitreus 1995; 3:60-3.
  8. Karakaş N, Saraç J, Erdoğan F, Şenerkek E, Ataoğlu S, Ünlü K. Romatoid Artritli Hastalarda Göz Bulguları (Eye Findings in Rheumatoid Arthritis Patients). Fizik Ted Rehabil Derg 1995; 19:123-5.
  9. Karakaş N, Kılınç M, Ünlü K, Karakaş Z. Çocukluk Çağı Bakteriyel ve Tüberküloz Menenjitlerinde Oftalmolojik Bulgular (Ophtalmologic Findings in Pedatric Bacterial and Tuberculous Meningitis) . MN Oftalmoloji 1995; 2:114-6.
  10. Hakverdi AU, Aksünger A, Ünlü K, Hakverdi S, Erdem AC, Ketani A. Ratlarda İntraoküler Endometriozis Modeli (Intraocular Endometriosis Model in Rats). Türk Fertilite Dergisi 1996; 4:16-20.
  11. Aksünger A, Hakverdi AU, Ünlü K, Hakverdi S, Sezer F, Aban M, Sarı İ, Erden AC. Ratlarda Oluşturulan İntraoküler Endometrioziste Tedavi Sonuçları (Treatment Results in Intraocular Endometriosis in Rats). Türk Fertilite Dergisi 1996; 4: 118-23 (Bu makale 1996 Türk Fertilite Dergisinde yayınlanan En İyi Makale Birincilik Ödülünü almıştır) (This article has recieved Best Article Award published in 1996 Turkish Fertility Journal).
  12. Aksünger A, Sak A, Ünlü K, Coşkunseven E, Karakaş N. Frontal Askı Materyali Olarak Konjenital Ptozisli Olgularda 4/0 Prolen Sütür Kullanılması (Using 4/0 Prolene Suture in Congenital Ptosis Cases as Frontal Suspension Material). Dicle Tıp Dergisi 1996; 23(1): 9-13.
  13. Şenerkek E, Ünlü K, Vergili N, Aksünger A. Konkomitan Horizontal Şaşılık Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız (Surgical Results in Concomitant Horizontal Squint Cases). T Klin Oftalmoloji. 1996; 5:293-7.
  14. Aksünger A, Ünlügedik V, Sak A, Şenerkek E, Ünlü K. Arka Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız (Our Results of Posterior Chamber Intraocular Lens Implantation). T Klin Oftalmoloji 1997; 6:22-4.
  15. Ünlü K, Aksünger A, Meriç F, Avaoğlu S, Ülgen S. Cogan Sendromu: Olgu Sunumu (Cogan’s Syndrome: A Case Report). T Klin Oftalmoloji 1999; 8:66-9.
  16. Ünlü K, Aksünger A, Karakaş N, Nergiz Y, Çelik Y. Farklı Antiglokomatöz İlaçların Uzun Süreli Kullanımının Oküler Yüzeye Olan Etkisinin Karşılaştırılması (Comparison of Effect of Long-Term Use of Various Antiglaucoma Medications on Ocular Surface). MN Oftalmoloji 1999; 6:353-6.
  17. Ünlü K, Aksünger A, Ava S, Ertem M. Bir, İki ve Üç Sütürlü Fakoemülsifikasyon Sonrası Astigmatizma (Astigmatism after One, Two and Three Sutured Phacoemulsification). MN Oftalmoloji 1999; 6:204-7.
  18. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Ava S. Çocuklarda Travmatik Katarakt Cerrahisi ve İntraoküler Lens İmplantasyonu (Pediatric Traumatic Cataract Surgery and Intraocular Lens Implintation). MN Oftalmoloji 1999; 6:322-4.
  19. Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J. Crouzon Syndrome: A Case Report. Dicle Tıp Dergisi 1999; 26(3):109-16.
  20. Ünlü K, Aksünger A, Yılmaz F, Durgun Y, Karakaş N, Söker S. İntravitreal Lidokain Enjeksiyonu Sonrası Retinanın Histopatolojik İncelenmesi (Histopathologic Evaluation after Intra Vitreal Injectıon of Lidocaine). Retina-Vitreus 2000; 8:160-8.
  21. Ünlü K, Çakmak SS, Nazaroğlu H, Aksünger A, Karakaş N, Bilek K. Trabekülektomi Ameliyatının Retrobulber Hemodinamik Değişiklikler Üzerindeki Etkisi (Effect of Trabeculectomy Surgery on Retrobulbar Hemodynamic Variables). MN Oftalmoloji 2000; 7:158-61.
  22. Ünlü K, Turhanoğlu A, Aksünger A, Şahingözü N, Karakaş N, Söker S, Akkuş M, Erdoğan F. Romatoid Artritli Hastalarda Oküler Komplikasyonlar ve İmpresyon Sitolojisi (Ocular Complications and Impression Cytology in Rheumatoid Arthritis Patients). MN Oftalmoloji 2000; 7:46-9.
  23. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Erdinç M. Ratlarda Ön Kamaraya Kristal Viyole İnjeksiyonu Sonrası Histopatolojik Değerlendirme (Histopathological Evaluation After Injection of Gentian Violet Solution To Anterior Chamber; An Experimental Study). T Oft Gaz 2000; 30:255-8.
  24. Ünlü K, Aksünger A, Çaça İ, Bilek K. Neovasküler Glokomlu Olgularda Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu (Ahmed Glaucoma Valve Implantation in Neovascular Glaucoma Patients). Dicle Tıp Dergisi 2000; 27(1):109-16.
  25. Çakmak SS, Ünlü K, Karakaş N, Ava S, Bilek K, Taşkıran A. Perforan Göz Yaralanmaları ve Sonuçları (Penetrating Eye Injuries And Results). T Klin Oftalmoloji 2000;9:256-60.
  26. Ünlü K, Aksünger A, Taşkıran A. Viskokanalostomide Erken Dönem Sonuçlarımız (Our Short-Term Results in Vıscocanalostomy). MN Oftalmoloji 2001;8(1):69-71.
  27. Çakmak SS, Ünlü K, Karakaş N, Aksünger A, Karaca C, Ava S, Taşkıran A. Perforan Göz Yaralanmalarında Kültür Antibiyogram (Culture Antibioitc Sensitivity in Perforating Eye Injuries). T Oft Gaz 2001;31:378-84.
  28. Çaça İ, Ünlü K, Bilek K, Çakmak SS, Şakalar YB. Şarbon Hastalığının Sebeb Olduğu Preseptal Sellülit ve Skatrısyel Ektropiyon (Preseptal Cellulitis and Cicatricial Ectropion caused by Anthrax). MN Oftalmoloji 2002;9:399-400.
  29. Çaça İ, Çakmak SS, Ünlü K, Kılınç N, Bilek K. Topikal Antiglokomatöz Tedavinin Konjonktiva Hücre Yapısına Etkisi (Effect of Topical Antiglaucoma Treatment of Conjunctiva Cell Structure). T Oft Gaz 2003;33:22-7.
  30. Çakmak SS, Tuzcu A, Ünlü K, Bilek K. Diabetik Retinopatili Olguda Etambutole Bağlı Toksik Optik Nöropati (Toxic Optic Neuropathy related to Ethambutol in Diabetic Retinopathy). MN Oftalmoloji 2003;10(2):179-81.
  31. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek K, Çaça İ, Arı Ş. Horizontal Şaşılık Cerrahisinden Sonra Görülen Kırma Kusuru Değişimleri (Refractive Error Changes Observed After Horizontal Strabismus Surgery). T Klin Oftalmoloji 2004;13:22-5.
  32. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Bilek K. Mitomisin C ile Kombine Trabekülektomi Sonrası Filtrasyon Blebinin Prognostik Önemi (Prognostic Importance of Filtration Bleb Aftertrabeculectomy Combined with Mitomycin C). MN Oftalmoloji 2004;11:88-91.
  33. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Arı Ş. Çocuklarda Skleral Tespitli Arka Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonu (Transsclerally Fixated Posterior Chamber Intraocular Lens in Children). T Klin Oftalmoloji 2004;13:145-9.
  34. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Şakalar YB. Horizontal Konkomitan Şaşılıklarda Cerrahi Başarının Şaşılık Tipi ve Derecesi ile İlişkisi (Surgical Success Rates for Horizontal Concomitant Deviations According to the Type and Degree of Deviation). Dicle Tıp Dergisi 2004;31:27-30.
  35. Çakmak SS, Ünlü K, Büyükbayram H, Arı Ş, Söker Sİ. Tavşan Gözlerinde Fakoemülsifikasyon Sonrası Oluşan Prostoglandin E2 Miktarının Oküler İnflamasyon Oluşumu Üzerine Etkisi (Effect of Postaglanding E2 Amount after Phacoemulsification in Rabbit Eyes on Ocular Inflammaion Formation). T Klin Oftalmoloji 2004;13(4):216-20.
  36. Ünlü K. Malign Glokom. T Klin Oftalmoloji 2004;13 (1) (Glokom Özel Sayısı):70-3.
  37. Çaça İ, Ünlü K, Ekinci F, Arı Ş. Primer Açık Açılı Glokomda Orbital Arterlerin Kan Akım Değişikliklerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Analizi (Analysis of Blood Flow Changes of Orbital Arteries by Color Doppler Ultrasonography in Primary Open Angle Glaucoma). T Klin Oftalmoloji 2005;14:25-30.
  38. Çaça İ, Büyükbayram H, Ünlü K, Arı Ş, Şakalar YB. Pterjiumlu Olgularda Oküler Yüzey Değişiklikleri (Ocular Surface Changes in Pterygıum Cases). T Klin Oftalmoloji 2005;14:31-5.
  39. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Lakrimal Kanalikül Kesilerinde Silikon Tüp ile Bikanaliküler Anüler Entübasyonun Etkinliği (Bicanalicular Annular Intubation Activity in Lacrimal Canaliculi Sections with Silicone Tube). MN Oftalmoloji 2005;12(3):238-41.
  40. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş. Neovasküler Glokomlu Olgularda Mitomisin-C ile Trabekülektomi (Trabeculectomy with Mitomycin C in Neovascular Glaucoma Cases). MN Oftalmoloji 2005;12(2):118-21.
  41. Çaça İ, Ünlü K, Şakalar YB, Arı Ş. Primer Glokomlu Olgularda Mitomisin-C’nin Trabekülektomi Üzerine Etkisi (Effect of Mitomycin C on Trabeculectomy in Primary Glaucoma Cases). T Oft Gaz 2005;35:232-8.
  42. Çaça İ, Ünlü K, Tekin M, Arı Ş. Canon TX-F Non-Kontakt Tonometrenin Goldman Aplanasyon Tonometre ve Schiötz Tonometresi ile Karşılaştırılması (Comparing Canon Tx-F Non-Contact Tonometer With Goldmann Applanation Tonometer and Schiotz Tonometer). T Klin Oftalmoloji 2005;14:59-63.
  43. Ünlü K, Çaça İ, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Konjenital Glokomlu Olgularda Mitomisin C ile Trabekülektomi (Trabeculectomy with Mitomycin C in Congenital Glaucoma Cases). MN Oftalmoloji 2005;12(3):211-4.
  44. Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K, Bilek B. Konjenital Ptozisde Otojen Fasia Lata ile Frontal Askı Cerrahisi (Frontalis Sling Surgery with Autogenous Facia Lata in Congenital Ptosis). T Klin Oftalmoloji 2005;14:13-6.
  45. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş. Çocukluk Dönemi Kataraktlarında Aynı Seansta Bilateral Katarakt Cerrahisi Sonuçları (Bilateral Cataract Surgery in Pediatric Cataracts in A Single Session). 2006:15;1-5.
  46. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş, Keklikci U, Ulug M. Katarakt Cerrahisi Sırasında Ön Kamara Kontaminasyonu (Anterior Chamber Contamination During Cataract Surgery). 2006;13:15-8.
  47. Şakalar YB, Ünlü K, Çaça I, Çakmak SS, Arı S. Göz içi lens uygulamalarında biyometri formüllerinin ameliyat sonrası refraksiyona etkilerinin karşılaştırılması (Comparing Effects of Biometry Formulas on Refrection after Intraocular Lens Implantation). MN-Oftalmoloji, 13(2), 94-97, 2006.
  48. Yaşan A, Keklikçi U, Tamam Y, Ünlü K. Topikal Beta Bloker Kullanımı Sonrası Gelişen Depresif Bozukluk. Bir Olgu (Depression After the Usage of Topical Beta Blocker: A Case Report). Nöropsikiatri 2007;44: 124-126.
  49. Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Bozarslan B, Dağ U. Açık Göz Yaralanmalarında Aile Faktörünün Önemi (Importance of Familial Factor in Open Globe Injuries). T Oft Gaz 2007; 37:474-9.
  50. Keklikçi U, Ünlü K, Yaşan A, Çakmak SS, Şakalar YB. Lamotrijine Bağlı Stevens-Johnson Sendromlu Bir Olgunun Geç Dönem Göz Bulguları (Late-stage optic findings of a case having Stevens Johnson syndrome associated with Lamotrigine). MN Oftalmoloji 2007;14:216-8.
  51. Keklikçi U, Yaşan A, Ünlü K, Ceylan V, Balsak S. Glokom ve Topikal Antiglokom İlaçların Depresyonla İlişkisi (Association of Depression with Glaucoma and Topical Antiglaucoma Agents). Glo-Kat 2007;2:255-9.
  52. Bilek B, Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Çaça İ. Primer Pterjium Eksizyonunda Amnion Membran Grefti ve İntraoperatif Mitomisin C Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Comparison of Amniotic Membrane Grafts and Intraoperative Mitomycin C for Primary Pterygium Excision). Dicle Tıp Dergisi 2008;35:44-9.
  53. Keklikçi U, Harman M, Ünlü K, Akdeniz S. Göz Kapağında Kutanöz Leishmaniasis Nedeniyle Korneal Delinme Gelişen Bir Olgu (Corneal Perforation Due to Cutaneous Leishmaniasis of the Eyelid: Case Report). Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17:202-5.
  54. Şakalar YB, Ünlü K, Keklikçi U, Çaça İ, Arı Ş, Balsak S, Akkuş Z. Asistan Göz hekimlerinin Dikey C/D Oranı Ölçümleriyle Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması (Comparison of vertical C/D ratio obtained by assistant of ophthalmology with results of optical cohorence tomography). T Oft Gaz 2008;38:28-32.
  55. Keklikçi U, Akpolat V, Özekinci S, Ünlü K, Çelik S, Tunik S. Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanın Ratlarda Lens Üzerine Etkileri (Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Field on the Lens of the Rats). Dicle Tıp Dergisi 2008;35:249-53.
  56. Keklikçi U, Ünlü K. Klamidyal Konjoktivitler (Chlamydial Conjunctivitis). Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;1(3):52-60.
  57. Keklikçi U, Çiftçi S, Ünlü K. Neovasküler Glokom ile Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün İlişkisi ve Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörlerinin Tedavideki Yeri (The Association of Vascular Endothelial Growth Factor and Neovascular Glaucoma and the Role of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor in Treatment: Review). Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17:124-31.
  58. Şakalar YB, Güzel A, Keklikçi U, Çaça I, Ünlü K. Kafa içi kanamalı olgularda retinal kanamaların araştırılması (Investigation of Retinal Hemorrhages in Cases with Intracranial Hemorrhage), T Klin Oftalmol, 17(4), 252-255, 2008.
  59. Şakalar YB, Alakuş F, Keklikçi U, Ünlü K. Akut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları (Optical CoherenceTomographic Findings in Patients with Acute Posterior MultifocalPlacoid Pigment Epitheliopathy). Retina-Vitreus, 18(1), 68-70, 2010.
  60. Şakalar YB, Alakuş F, Keklikçi U, Ünlü K. Elektrik çarpmasına bağlı olabileceği düşünülen retina dekolmanı olgusu (A Retinal Detachment Case Due to Presumed Electrical Injury). TOD Dergisi, 40(1), 51-52 2010.
  61. Şakalar YB, Keklikçi U, Balsak S, Doğan E, Ünlü K. Göz içi basıncı ölçümünde farklı yöntemlerin karşılaştırılması ve santral kornea kalınlığının ölçüm sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi (Comparison of different methods in measurement of intraocular pressure and evaluation of effect of central corneal thickness on measurement results). TOD Dergisi, 40(3), 156-159, 2010.
  62. Şakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Arı S, Erdem S, Ünlü K. Göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve optik disk özellikleri (Retinal nerve fiber layer thickness and optic disc features in Behcet’s disease without eye involvement). TOD Dergisi, 40(4), 190-193, 2010.
  63. Şakalar YB, Arserim NB, Keklikçi U, Balsak S, Alakuş F, Ünlü K. Kene enfestasyonuna bağlı preseptal selülit (Preseptal Cellulitis Related to Tick Infestation). TOD Dergisi, 40(5), 307-309 2010.
  64. Şakalar YB, Keklikçi U, Şentürk S, Alakuş MF, Ünlü K. İnfluenza aşılaması sonrası ön iskemik optik nöropati (Anterior Ischemic Optic Neuropathy After Influenza Vaccination). MN-Oftalmoloji Dergisi, 18(1), 61-64 ,2011.
  65. Ünlü K. Pigmenter Glokom (Pigmentary Glaucoma). Tüm Yönleriyle Glokom (Glaucoma with All Aspects). Glokom Katarakt Dergisi Özel Sayı. 52-56, 2016.
  INTERNATIONAL PUBLICATIONS
  1. Aksünger A, Ünlü K, Karakaş N, Nergiz Y, Çelik Y. Impression Cytology, Tear Film Break Up, And Schirmer Test In Patients With Inactive Trachoma. Jpn J Ophthalmol 1997; 41:305-7.
  2. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Ertem M. Mıtomycın C Prımary Trabeculectomy Wıth Releasable Sutures In Prımary Glaucoma. Jpn J Ophthalmol 2000; 44(5):524-9.
  3. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Erdinç M. Gentian Violet olution For Staining Anterior Capsule. J Cataract Refract Surg 2000; 26(8):1228-32.
  4. Ünlü K, Akata F. Does Central Descemet’s Membrane Leak Fluid? (letter) J Cataract Refract Surg 2000; 26:476.
  5. Ünlü K, Aksünger A. Descemet Membrane Detachment After Viscocanalostomy. Am J Ophthalmol 2000;130:833-4.
  6. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Karaca C, Bilek K. Prospective Evaluation Of The Argon Laser Treatment Of Trachomatous Trichiasis. Jpn J Ophthalmol 2000; 44(6):677-9.
  7. Çakmak SS, Çevik R, Aksünger A, Ünlü K, Ava S. Ocular Ochronosis: A Case Report and Clinical Findings. Acta Ophthalmol Scand 2002; 80 (3): 340-2.
  8. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Bilek K, Şakalar YB, Ünlü G. Orbital Myiasis: Case Report. Jpn J Ophthalmol 2003;47:412-4.
  9. Çakmak SS, Ünlü K, Karaca C, Nergiz Y, İpek S. Effects of Soft Contact Lenses on Conjunctival Surface. Eye and Contact Lens. 2003;22(4):230-3.
  10. Çaça İ, Nazaroğlu H, Ünlü K, Çakmak SS, Arı S, Şakalar YB. Color Doppler Imaging of Ocular Hemodynamic Changes in Behcet’s Disease. Jpn J Ophthalmol 2004;48:101-5.
  11. Çaça İ, Çakmak SS, Ünlü K, Şakalar YB, Kadiroğlu AK. Cutaneous Anthrax on Eyelids. Jpn J Ophthalmol 2004;48:268-71.
  12. Ölmez G, Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K. Intraocular Pressure and Quality of Blockade in Peribulbar Anesthesia Using Ropivacaine or Lidocaine with Adrenaline: A Double-Blind Randomized Study. Tohoku J Exp Med 2004;204:203-8.
  13. Çakmak SS, Ünlü K, Ölmez G, Çaça İ, Şakalar YB, Acemoğlu H. Penetrating Eye Injuries From Southeastern Anatolia Region of Turkey. Public Health 2004;118:570-5.
  14. Çakmak SS, Ünlü K, Ölmez G, Çaça İ, Çakmak A. Cataract Surgery and Intraocular Lens Implantation in Children. J Ped Neonat 2004;1(1):32-5.
  15. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Büyükbayram H, Şakalar YB. Conjunctival Inverted Follicular Keratosis: A Case Report. Jpn J Ophthalmol 2004;48:497-8.
  16. Çakmak SS, Ünlü K, Çakmak A, Büyükbayram H, İpek S. Squamous Cell Carcinoma of the Cornea in Xeroderma Pigmentosum. Case Rep Clin Pract Rev 2004;5:251-3.
  17. Çakmak SS, Çakmak A, Ünlü K, Söker M. Bilateral Optic Neuritis Following Oral Polio Vaccination: An Unusual Case. Case Rep Clin Pract Rev 2004;5: 432-4.
  18. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Akşit İ. Spontaneous Fracture of an Implanted Posterior Chamber Intraocular Lens. Eur J Ophthalmol. 2005;5(4):507-9.
  19. Çakmak SS, Ölmez G, Nergiz Y, Ünlü K, Söker S. The effects of intracameral ropivacaine on the corneal endothelium. Jpn J Ophthalmol 2005;49:267-8.
  20. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Şakalar YB. Therapeutic Effect of Culture and Antibiogram in Bacterial Corneal Ulcers. Ann Ophthalmol 2005;37(3):191-4.
  21. Çaça İ, Satar A, Ünlü K, Şakalar YB, Arı S. External Ophthalmomyiasis Infestation. Jpn J Ophthalmol 2006;50:176-77.
  22. Çaça İ, Ünlü K, Büyükbayram H, Arı S. Conjunctival Deposits As The First Sign of Systemic Sarcoidosis in Pediatric Patient. Eur J Ophthalmol 2006;16(1):168-70.
  23. Çaça İ, Ünlü K, Arı S. Two Cases of Goldenhar Syndrome. J Pediat Opht Strab 2006:43(2);107-9.
  24. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Dirier A. Unilateral Optic Disc Edema in Patient With Acute Lymphocytic Leukemia. Ann Ophthalmol 2005;37:303-5.
  25. Çakmak SS, Çaça İ, Ünlü K, Çakmak A, Olmez G, Sakalar YB. Surgical technique and Postoperative Complications in Congenital Cataract Surgery. Med Sci Monit 2006: 12(1); 31-5.
  26. Çaça İ, Ünlü K, Arı S, Satar A, Ozkul S. Phthirus Pubis Infestation of the Eyelashes. Case Rep Pract Rev. 2006:7; 36-8.
  27. Çaça İ, Arı S, Ünlü K, Ayata A. Bee Sting of the Cornea. Ann Ophthalmol 2006: 38(1); 77-9.
  28. Çaça İ, Kavak V, Ünlü K, Arı S, Nergis Y, Take G. The Histopathological Effect of Intracameral Ropivacaine in Different Concentrations on Corneal Endothelium. Ann Ophthalmol 2006; 38(1): 43-8.
  29. Çaça İ, Simsek H, Ünlü K, Arı S, Keklikci U. A Comparison of Latanoprost Monotherapy With a Combination Therapy of Timolol/Dorzolamide in Patients With Primary Open-Angle Glaucoma. Ann Ophthalmol 2006;38(2):111-5.
  30. Ari S, Çaça İ, Ünlü K, Nergiz Y, Aksit I. Effect of Trypan Blue on Corneal Endothelium and Anterior Lens Capsule in Albino Wistar Rats: An Investigator-Masked, Controlled, Two-Period, Experimental Study. Curr Therap Res 2006;67(6):366-77.
  31. Arı S, Keklikci U, Çaça İ, Ünlü K, Kayabasi H. Wolfram Syndrome. Ann Ophthalmol 2007; 39(1): 53-5.
  32. Keklikci U, Soker SI, Cakmak SS, Ozkul S, Sakalar YB, Ünlü K. Unilateral Vernal Keratoconjunctivitis: A Case Report. Eur J Ophthalmol 2007;17(6):973-5.
  33. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Ünlü K, Bilek B. Conjunctival-Limbal Autograft, Amniotic Membrane Transplantation, and Intraoperative Mitomycin C for Primary Ptergium. Ann Ophthalmol 2007;39(4):296-301.
  34. Arı S, Keklikci U, Çaça İ, Ünlü K, Alakus F. Congenital Isolate and Total Optic Disc Coloboma. Ann Ophthalmol 2007;39(1):75-7.
  35. Çaça İ, Arı S, Sakalar YB, Ünlü K, Dogan E. Trabeculectomy with Mitomycin-C in Neovascular Glaucoma Patients. Ann Ophthalmol 2008:40(2):75-80.
  36. Keklikci U, Bozarslan B, Ünlü K, Cakmak SS, Erdem S. Spontaneous Anterior Lens Dislocation: A Case Report. AMJCaserep 2008:9:7-9.
  37. Aluclu U, Keklikci U, Guzel A, Ünlü K, Tatli M. Melkersson-Rosenthal Syndrome With Partial Oculomotor Nerve Palsy. Ann Saudi Med 2008:28(2); 135-7.
  38. Keklikci U, Celik Y, Cakmak SS, Sakalar YB, Ünlü K. Evaluation of Perfoting Eye Injuries by Using Cluster Analysis. Ann Ophthalmol 2008:40(2);87-93.
  39. Keklikci U, Akdeniz S, Sakalar YB, Cakmak SS, Ünlü K. Loxosceles Reclusa Bite to the Eyelid. Eur J Ophthalmol 2008:18(4);633-5.
  40. Keklikci U, Soker SI, Sakalar YB, Ünlü K, Ozekinci S, Tunik S. Efficacy of Topical Cyclosporin A 0.05% in Conjunctival Impression Cytology Specimens and Clinical Findings of Severe Vernal Keratoconjunctivitis in Children. Jpn J Ophthalmol 2008;52:357-362.
  41. Keklikci U, Ünlü K, Cakmak A, Akdeniz A, Akpolat N. Tick Infestation of the Eyelid: A Case Report in a Child. The Turkish Journal of Pediatrics 2009:51;172-3.
  42. Sakalar YB, Ünlü K, Keklikci U, Caca I, Bozarslan B. Persistent Triamcinolone Acetonide on the Posterior Lens Capsule After Intravitreal Injection. Ann Ophthalmol 2008;40:190-2.
  43. Keklikci U, Isen K, Ünlü K, Celik Y, Karahan M. Incidence, Clinical Findings and Management of Intraoperative Floppy Iris Syndrome Associated With Tamsulosin. Acta Ophthalmol 2009:87;306-9.
  44. Keklikci U, Cakmak A, Akpolat N, Ünlü K, Ozkul S. Phthiriasis Palpebrarum in an Infant. Journal of Pediatric Ophthalmol and Strabismus 2009:46(3);173-4.
  45. Ciftci S, Sakalar YB, Ünlü K, Keklikci U, Caca I, Dogan E. Intravitreal Bevacizumab Combined With Panretinal Photocoagulation in the Treatment of Open-Angle Neovascular Glaucoma. Eur J Ophthalmol, 19(6), 1028-1033, 2009.
  46. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Two Different Cases With Melanocytoma of the Optic Disc. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30, 380-383 2010.
  47. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Alakus MF, Kara IH. Effects of Photodynamic Therapy With Verteporfin for the Treatment of Chronic Central Serous Chorioretinopathy: An Uncontrolled, Open-Label, Observational Study. Curr Ther Res Clin Exp, 71, 173-185, 2010.
  48. Şakalar YB, Keklikçi U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Central Retinal Vein Occlusion Associated With Hyperhomocysteinemia in a Patient With Heterozygous For the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Mutation: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 32 (4), 1097-1100, 2012.
  49. Sakalar YB, Keklikci U, Ünlü K, Alakus MF, Yildirim M, Dag U. Distribution of Central Corneal Thickness and Intraocular Pressure In a Large Population of Turkish School Children. Ophthalmic Epidemiol, 19(2), 83-8 (2012).
  50. Sakalar, Y.B., S. Senturk, M. Yildirim, U. Keklikci, M.F. Alakus, Ünlü K. Evaluation of Retrobulbar Blood Flow by Color Doppler Ultrasonography After Intravitreal Ranibizumab Injection in Patients With Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Journal of Clinical Ultrasound. 2013: Jan;41(1):32-7.
  REPORTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SYMPOSIUMS, CONGRESS AND CONFERENCES
  1. Karakaş N, Karadede S, Gül G, Yaşar T, Ünlü K. Cataract Operation Complications In 584 Cases. I. Dicle University And Turkish German Health Foundation Medical Days. 30 March-2 April 1993, Diyarbakır-Türkiye. (Verbal Statement)
  2. Karakaş N, Mordeniz C, Saltık A, Ünlü K, Coşkunseven E, Özyürek L, Atasever J. Genel Anestezi İndüksiyonunda Diazepam ve Fentanil Premedikasyonunun Göziçi Basıncına Etkisi. T.O.D. XXVII. National Congress and VI. Summer Symposium. 27-30 October 1993, Marmaris-Muğla. (Poster Presentation)
  3. Karakaş N, Şenerkek E, Vergili N, Ünlü MK. Künt Travmaya Bağlı Hifema. T.O.D. XXVIII. National Congress. 18-23 October 1994, Antalya. (Verbal Statement)
  4. Aksünger A, Ünlü K, Karakaş N, Nergiz Y. İnaktif Trahomlu Hastalarda İmpresyon Sitolojisi (Impression Cytology of Patients with Inactive Trachoma). T.O.D. XXIX. National Congress. 17-21 October 1995, Beldibi-Antalya. (Verbal Statement)
  5. Karakaş N, Ünlü K, Aksünger A, Nergiz Y. Uzun Süreli Antiglokomatöz İlaç Kullanan Hastalarda İmpresyon Sitolojisi. T.O.D. XXIX. National Congress. 17-21 October 1995, Beldibi-Antalya. (Poster Presentation)
  6. Aksünger A, Hakverdi A, Ünlü K, Hakverdi S, Sezer F, Aban M, Sarı İ, Erden A. Ratlarda Oluşturulan İntraoküler Endometrioziste Tedavi Sonuçları. T.O.D. XXX. National Congress. 14-18 September 1996, Antalya. (Poster Presentation)
  7. Ünlü K, Aksünger A, Ava S. Astigmatism After Three, Two and One Suture Phacoemulsification. XVIth Congress Of The European Society Of Cataract  Refractive Surgeons (ESCRS). 6-9 September 1998, Nice, France. (Verbal Statement)
  8. Ünlü K, Aksünger A, Söker S. Traumatic Cataract Surgery With Intraocular Lens Implantation In Children. XVIth Congress Of The European Society Of Cataract  Refractive Surgeons (ESCRS). 6-9 September 1998, Nice, France. (Verbal Statement)
  9. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Akkuş Z. Primer Glokomlu Olgularda Serbestleştirilebilen Sutür Ve Mitomisin-C Uygulaması. XXXII. National Ophthalmology Congress. 15-20 September 1998, Bursa. (Verbal Statement)
  10. Ünlü K, Aksünger A, Durgun Y, Söker S, Yılmaz F, Karakaş N. Histopathological Evaluation After Intravitreal Injection Of Lidocaine In Albino Rats. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden. (Poster Presentation)
  11. Ünlü K, Söker S, Aksünger A, Karakaş N, Karaca C. Culture Results After Penetrating Eye Injuries. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden. (Poster Presentation)
  12. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Kılınç N, Karaca C, Karakaş N. Histopathological Evaluation After Injection Of Gentian Violet Solution To Anterior Chamber. XII Congress Of The European Society Of Ophthalmology. 27 June- 1 July 1999, Stockholm, Sweden. (Poster Presentation)
  13. Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Karakaş N, Bilek K. Prospective Evaluation Of The Argon Laser In The Treatment Of Trachomatous Trichiasis. 17th Meeting Of European Society Of Ophthalmic Plastic And Reconstructive Surgery. 16-18 September 1999, İstanbul, Türkiye. (Poster Presentation)
  14. Ünlü G, Ünlü K, Devecioğlu J. Crouzon Syndrome: A Case Report. 5th Mediterranean Congress Of Oral And Maxillofacial Surgery. 16-20 June 1999, Sicily, Italy. (Poster Presentation)
  15. Ünlü K, Söker S, Aksünger A, Karakaş N, Karaca C, Bilek K. Lens Ön Kapsülü Boyanmasında Gentian Violet Kullanımı. T.O.D. XXXIII. National Ophthalmology Congress. 2-6 October 1999, İzmir. (Verbal Statement)
  16. Ünlü K, Söker S, Karakaş N, Bilek K, Ava S. Şaşılık Cerrahisinden Sonra Görülen Refraktif Değişimler. T.O.D. XXXIII. National Ophthalmology Congress. 2-6 October 1999, İzmir. (Poster Presentation)
  17. Turhanoğlu AD, Ünlü K, Şahingözü N, Erdoğan F, Karabulut Z, Erdoğan S, Aksünger A. Romatoid Artritli Hastalarda Keratokonjunktivitis Sikka. XVII. National Physical Medicine and Rehabilitation Congress. 16-21 May 1999, Antalya. (Poster Presentation)
  18. Ünlü K, Aksünger A, Çaça İ, Bilek K. The Ahmed Glaucoma Valve In Neovascular Glaucoma. VIth Mediterranean Ophthalmological Society Congress  VIth Michaelson Symposium. 21-26 May 2000, Jerusalem, Israel. (Verbal Statement)
  19. Ünlü K, Aksünger A, Taşkıran A. Viscocanalostomy: Short-Term Results. VIth Mediterranean Ophthalmological Society Congress  VIth Michaelson Symposium. 21-26 May 2000, Jerusalem, Israel. (Verbal Statement)
  20. Ünlü K, Söker S, Ava S, Bilek K. Katlanabilir akrilik ve PMMA Tip V Alcon Lens İmplantasyonlarında Arka Kapsül Kesafetinin Değerlendirilmesi. T.O.D. XXXIV. National Ophthalmology Congress. 1-4 October 2000, Antalya. (Verbal Statement)
  21. aça İ, Ünlü K, Aksünger A, Söker S, Bilek K. The Effect of Benzalchonium Chloride. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey
  22. Çaça İ, Söker S, Ünlü K, Aksünger A, Kılınç N, Bilek K, Karakaş N. The Effect of Topical Antiglaucomatous Treatment. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001. İstanbul, Turkey
  23. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Aksünger A, Bilek K. Mitomisin C ile Kombine Trabekülektomi Sonrası Filtrasyon Blebinin Prognostik Önemi. TOD XXXV. National Ophthalmology Congress. 23-26 September 2001, İzmir.
  24. Çakmak SS, Aksünger A, Ünlü K, Ava S, Çaça İ, Şakalar YB. Konjenital Kataraktlarda Cerrahi Tekniklerin Değerlendirilmesi. TOD XXXV. National Ophthalmology Congress. 23-26 September 2001, İzmir. (Verbal Statement)
  25. Çakmak SS, Karaca C, Aksünger A, Nergiz Y, Ünlü K, Ava S. Yumuşak Kontakt Lenslerin Konjonktiva Yüzeyine Etkisinin İmpresyon Sitolojisi ile Gösterilmesi. TOD 35. National Ophthalmology Congress, 23-26 September 2001, İzmir.
  26. Çaça İ, Ünlü K, Nazaroğlu H, Çakmak SS, Arı S, Bilek K. Behçet Hastalarında Oküler Hemodinamik Değişikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Görüntülenmesi. TOD 36. National Ophthalmology Congress, 5-9 October 2002, Ankara.
  27. Çakmak SS, Bilek K, Ünlü K, Ava S, Çaça İ, Arı Ş. Pterjium Tedavisinde Limbal Otogreft Transplantasyon ve Topikal Mitomisin C Uygulaması: Karşılaştırmalı Çalışma. TOD 36. National Ophthalmology Congress, 5-9 October 2002, Ankara.
  28. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı S, Şakalar YB. Primer Glokomlu Olgularda Mitomisin-C’nin Trabekülektomi Üzerine Etkisi. TOD 37. National Ophthalmology Congress, 4-8 October 2003, İstanbul.
  29. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Lakrimal Kanalikül Kesilerinde Silikon Tüp ile Bikanaliküler Anüler Entübasyonun Etkinliği. TOD 37. National Ophthalmology Congress, 4-8 October 2003, İstanbul.
  30. Çakmak SS, Ünlü K, Bilek B, Çaça İ. Sildenafil Sitratın Retrobulber Kan Akımı Üzerine Etkileri. TOD 37. National Ophthalmology Congress, 4-8 October 2003, İstanbul.
  31. Nergiz Y, Çakmak S, Ölmez G, Ünlü K, Sürücü S. İntrakamaral Anestezinin Kornea Endoteline Etkisi. 16. National Electron Microscopy Congress, 2-5 September 2003, İzmir (Verbal Statement).
  32. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Bilek B. Konjenital Ptozisli Olgularda Levator Rezeksiyonunda Anterior Yaklaşım. TOD I. March Symposium, 10-12 March 2004, Diyarbakır. (Verbal Statement)
  33. Çakmak SS, Ünlü K, Çaça İ, Bilek B. Konjenital Ptozisde Otojen Fasia Lata ile Frontal Askı Cerrahisi. TOD I. March Symposium, 10-12 March 2004, Diyarbakır. (Verbal Statement)
  34. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Şakalar YB, Arı Ş. Konjenital Glokomlu Olgularda Mitomisin C ile Trabekülektomi. TOD 38. National Ophthalmology Congress, 9-13 October 2004, Antalya. (Verbal Statement)
  35. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş. Trabeculectomy with Mitomycin-C in Neovascular Glaucoma Cases. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 October 2004, Antalya, Turkey.
  36. Çaça İ, Ünlü K, Çakmak SS, Arı Ş, Şakalar YB. The Therapeutic Effect of Culture and Antibiogram in Bacterial Corneal Ulcers. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 October  2004, Antalya, Turkey.
  37. Çakmak S, Ölmez G, Ünlü K, Söker Sİ. Nergiz Y. Ropivakainin Kornea Endoteli Üzerine Toksik Etkilerinin İmpresyon Sitoloji Yöntemi ile Gösterilmesi. TOD 38. National Ophthalmology Congress, 9-13 October  2004, Antalya. (Verbal Statement)
  38. Çaça İ, Büyükbayram H, Ünlü K, Çakmak SS Arı Ş, Şakalar YB. Pterjiumlu Olgularda Oküler Yüzey Değişiklikleri. TOD 38. National Ophthalmology Congress, 9-13 October  2004, Antalya.
  39. Çakmak SS, Ünlü K, Bılek B. Conjunctival Inverted Follicular Keratosis: A Case Report. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 October  2004, Antalya, Turkey.
  40. Çakmak SS, Ünlü K. Phakomatous Choristoma of the Lower Lid. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress. 13-16 October  2004, Antalya, Türkiye.
  41. Çaça İ, Arı Ş, Ünlü K, Nergiz Y, Çakmak SS. Tripan Mavisinin Kornea Endoteli ve Lens Ön Kapsülüne etkisi. TOD 39. National Ophthalmology Congress, 17-21 September 2005, Antalya.( Verbal Statement)
  42. Çaça İ, Ünlü K, Ayata A, Şakalar YB, Arı Ş, Keklikçi U, Uluğ M. Katarakt Cerrahisi Sırasında Ön Kamara Kontaminasyonu. TOD 39. National Ophthalmology Congress, 17-21 September 2005, Antalya.
  43. Şakalar YB, Ünlü K, Çaça İ, Çakmak SS, Arı Ş. Göziçi Lens Uygulamalarında Biyometri Formüllerinin Ameliyat Sonrası Refraksiyona Etkilerinin Karşılaştırılması. TOD 39. National Ophthalmology Congress, 17-21 September 2005, Antalya.
  44. Şakalar YB, Ünlü K, Balyen L, Çaça I, Alakuş F. Diabetik diffüz maküla ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu. TOD 40. National Ophthalmology Congress, (P-TR-016, S:339), 2006, Antalya.
  45. Çaça İ, Şimşek H, Ünlü K, Arı Ş, Keklikçi U. Primer Açık açılı Glokomlu Olgularda Timolol/Dorzolamid Fiks Kombinasyon Tedavisinden Latanoprost Monoterapisine Geçişin Karşılaştırılması. TOD 40. National Ophthalmology Congress, 28 October-01 November 2006, Antalya.
  46. Keklıkçi U, Çakmak SS, Şakalar YB, Akdeniz S, Ünlü K. Göz Kapağında Örümcek Isırığı Nedeniyle Üç Olgu. TOD 41. National Ophthalmology Congress, 30 October-02 November 2007, Antalya. (Verbal Statement)
  47. Keklıkçi U, Çakmak SS, Erdem S, Şakalar YB, Ünlü K. Konjenital Nazolakrimal Tıkanıklığında Kültür Antibiogram Sonuçları. TOD 41. National Ophthalmology Congress, 30 October-02 November 2007, Antalya.
  48. Şakalar YB, Ünlü K, Keklikçi U, Arı Ş, Çaça İ, Balsak S. Asistan Göz hekimlerinin Dikey C/D Oranı Ölçümleriyle Optik Koherens Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 41. National Ophthalmology Congress, 30 October-02 November 2007, Antalya. (Verbal Statement)
  49. Şakalar YB, Ünlü K, Çaça İ, Arı Ş, Keklikçi U, Doğan E. Latanoprost ve Betaksolol İkili İlaç Kullanımından Latanoprost-Timolol Maleat Sabit Kombinasyonuna Geçişte Olan Değişiklikler. TOD 41. National Ophthalmology Congress, 30 October-02 November 2007, Antalya.
  50. Keklikçi U, Çakmak SS, Şakalar YB, Ünlü K, Dursun E, Şenol BB. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığında Geç Dönem Sondalama Sonuclari. TOD 42. National Ophthalmology Congress, 19 – 23 November 2008, Antalya.
  51. Çakmak SS, Keklikçi U, Dursun E, Ünlü K. Konjenital Ptoziste Maksimum Levator Rezeksiyonu. TOD 42. National Ophthalmology Congress, 19 – 23 November 2008, Antalya. (Verbal Statement)
  52. Keklikçi U, Şakalar YB, Ünlü K, Çakmak SS, Dağ U, Balsak S. Vernal Keratokonjonktivit Tedavisinde Topikal Bevacizumab Etkinliğinin Değerlendirilmesi. TOD 42. National Ophthalmology Congress, 19 – 23 November 2008, Antalya. (Verbal Statement)
  53. Şakalar YB, Keklikçi U, Balsak S, Doğan E, Ünlü K. Göziçi Basınç Ölçümünde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırıması ve Santral Kornea Kalınlığının Ölçüm Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. TOD 42. National Ophthalmology Congress, 19 – 23 November 2008, Antalya.
  54. Şakalar YB, Keklikçi U, Doğan E, Çaça İ, Ünlü K. Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu. TOD 42. National Ophthalmology Congress, 19 – 23 November 2008, Antalya.
  55. Şakalar YB, Keklikçi U, Ünlü K, Alakuş F, Kara IH. Efficacy of photodynamic therapy in the treatment of chronic central serous chorioretinopathy. Mediterranean Retina III Meeting. (P-11, p:23), Istanbul, Turkey, 2008.
  56. Şakalar YB, Keklikçi U, Ünlü K, Çaça I, Alakuş MF. Comparing the effectiveness of 5% povidone-iodine with 5% povidone-iodine together with 0.3% lomefloxacin in profilaxy before intravitreal injection. Mediterranean Retina III Meeting, (P-36, p:25), Istanbul, Turkey, 2008.
  57. Şakalar YB, Keklikçi U, Çakmak SS, Arı S, Erdem S, Ünlü K. Göz tutulumu olmayan Behçet hastalarında optik koherens tomografi ile retina sinir lifi tabakası kalınlık değişimlerinin değerlendirilmesi. TOD 43. National Ophthalmology Congress, (SÖZ-UB/004, S:82), 2009, Antalya.
  58. Şakalar YB, Arı S, Çaça I, Yıldırım M, Dursun E, Ünlü K. Premaküler subhyaloid kanamalı olgularda Nd:YAG laser hyaloidotomi sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 43. National Ophthalmology Congress, (POS/569, S:436), 2009, Antalya
  59. Keklikçi U, Şakalar YB, Çakmak SS, Balsak S, Uçmak D, Ünlü K. Pemfigus vulgarisli hastalarda oküler yüzey bulgularının değerlendirilmesi. TOD 43. National Ophthalmology Congress. (POS/259, S:317), 2009, Antalya.
  60. Şakalar YB, Şentürk S, Yıldırım M, Keklikçi U, Alakuş MF, Ünlü K. İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonu Yapılan Olgularda Oküler Kan Akımının Değerlendirilmesi. TOD 44. National Ophthalmology Congress, 29 September – 3 October 2010, Antalya. (Verbal Statement)
  61. Şakalar YB, Alakuş MF, Dağ U, Yıldırım M, Keklikçi U, Ünlü K. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna İkincil Koroid Neovaskülarizasyonunda İntravitreal Ranibizumab Tedavisi. TOD 44. National Ophthalmology Congress, 29 September – 3 October 2010, Antalya.
  62. Keklikçi U, Şakalar YB, Dursun ME, Yıldırım M, Dağ U, Ünlü K. Tip 2 Diabetes Mellitüslü Olgularda Santral Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi. TOD 44. National Ophthalmology Congress, 29 September – 3 October 2010, Antalya.
  Bize Ulaşın